DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW?

Administratorem Państwa danych osobowych jest EUROAQUA sp. z o.o. sp.k. (ul. Bobrownicka 13A 61-306 Poznań, KRS 0000535074, NIP 779-00-22-180), zwana dalej Administratorem.

2. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z nami na podany powyżej adres pocztowy bądź drogą e-mailową: biuro@euroaqua.pl

3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE ORAZ W JAKIM CELU?

Administrator przetwarza dane osobowe związane z prowadzoną działalnością, z działaniami zmierzającymi do zawarcia umowy i następnie jej realizacji, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f i art. 9 ust. 2 lit. a, b, g,  j RODO), tj.:

 1. ZGODA: na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została ona wyrażona bądź na adres e-mailowy: biuro@euroaqua.pl, przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przed jej cofnięciem. W oparciu o Państwa zgodę przetwarzamy dane w zakresie prowadzonej z Państwem korespondencji kierowanej do Administratora w zakresie działalności spółki, rozpatrywania Państwa wniosków w zakresie Waszych interesów, korzystania z naszej strony www.euroaqua.pl
 2. OFERTOWANIE I UMOWA: w celu zawarcia i/lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO art. 9 ust. 2 lit. a, b, g, j RODO ), w szczególności celem zawarcia i wykonania umowy związanej z realizacją naszych usług.
 3. OBOWIĄZEK PRAWNY: w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 RODO), w zakresie realizacji obowiązków ustawowych, umów, a także w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości dla celów podatkowych i rachunkowych, zatrudnienia.
 4. UZASADNIONY INTERES: w celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 j RODO). Prawnie uzasadnione interesy polegają na prowadzeniu działań statystycznych, raportowania wewnętrznego; przechowywaniu danych dla celów archiwizacji oraz realizację zasady rozliczalności przetwarzania danych, w zakresie marketingu bezpośredniego oraz realizowanego w ramach Państwa zgody. Przetwarzamy także dane w celu zabezpieczenia naszych praw i interesów, w tym obrony przed roszczeniami, przez okres przewidziany przepisami dot. roszczeń i ich przedawnień, w szczególności dla celów dowodowych.
4. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
 1. Państwa dane będą przetwarzane, a następnie przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, w których są wykorzystywane, w sposób opisany w pkt. 3.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych będą one przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, nie dłużej niż 3 lata od chwili ich zebrania, jeśli nie będą więcej służyły do realizacji umów, utrzymywania kontaktu, zabezpieczenia praw i interesów Administratora.
 3. Jeśli nie mamy zgody na przetwarzanie danych w związku z przygotowaniem oferty umowy dane te będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu procesu ofertowania.
 4. W przypadku zawarcia umowy dane będą przetwarzane przez czas wynikający z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa, w tym z zachowaniem okresu przedawnienia, rękojmi, przechowywania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podatkowego, gospodarczego, unijnego związanego z realizacją usług, przez czas przewidziany przepisami prawa dla tego rodzaju umowy/usługi.
5. DLACZEGO NALEŻY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE?
 1. Podanie danych osobowych może być dobrowolne (np. w przypadku pozyskania zgód, prowadzenia przez Państwa korespondencji, woli zawarcia umowy/usługi), ale bywa także konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.
 2. W przypadkach określonych przepisami prawa i interesów Administratora, w szczególności w celu zawarcia konkretnej umowy, Administrator będzie wymagał uzyskania od Państwa konkretnego rodzaju danych, w szczególności niezbędnych do realizacji praw i obowiązków Administratora.
6. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?
 1. Dane osobowe są udostępniane osobom trzecim, w szczególności organom bądź osobom/podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych, tylko wtedy, gdy jest to zgodne
  z przepisami prawa, związane z realizacją umów lub w razie uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą.
7. CZY  PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW TRZECICH?

Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych w ramach korzystania z telefonii komórkowej i Internetu. Informujemy, że przekazujemy dane osobowe podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu.

8. JAKIE MACIE PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
  w uzasadnionych przypadkach możecie Państwo żądać ich zablokowania na określony czas bądź na zawsze,
 3. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), jeśli przepisy prawa na to pozwalają,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile przepisy prawa na to pozwalają,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  w szczególności w zakresie przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

MONITORING WIZYJNY – INFORMACJE O PRZETWARZANIU PAŃSTWA WIZERUNKU

Informujemy, że obiekty i teren EUROAQUA sp. z o.o. sp.k. (ul. Bobrownicka 13A, 61-306 Poznań, KRS 0000535074, NIP 779-00-22-180) administratora danych osobowych – zostały objęte systemem monitoringu wizyjnego.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziecie państwo na naszej stronie www.euroaqua.pl

1. NASZ UZASADNIONY INTERES STOSOWANIA MONITORINGU?

Przetwarzanie państwa wizerunku jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora jakim jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia w obiekcie i na terenie spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przez okres 1 tygodnia. Nagranie może być udostępniane osobom trzecim zgodnie z przepisami prawa. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą monitoringu i serwisem informatycznym administratora. Administrator ma prawo przekazać dane organom publicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dochodzenia roszczeń i praw administratora i osób trzecich.

3. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA WIZERUNKU?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych z monitoringu przysługuje państwu prawo do żądania od administratora dostępu do nagrań w uzasadnionym prawnie przypadku, przy jednoczesnym jego ograniczeniu w celu ochrony praw innych osób, żądania usunięcia państwa danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), prawo do zanonimizowania wizerunku na zarejestrowanych obrazach, o ile będzie to zgodne z zakresem wykorzystania nagrania przez organy publiczne w związku z dochodzeniem praw i roszczeń, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania państwa wizerunku w czasie, wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa urzędu ochrony danych osobowych).

4. Z KIM MOŻECIE SIĘ SKONTAKTOWAĆ?

W sprawach dotyczących monitoringu możecie państwo kontaktować się z nami na adres: EUROAQUA sp. z o.o., ul. Bobrownicka 13A, 61-306 Poznań lub na adres e‑mail: biuro@euroaqua.pl